K.G. Hjelmgrens Plåtslageri eftr. AB i Norrköping

Ditt Företag i Framtiden

Vår målsättning är att uppnå hög kvalitet och servicegrad i alla våra åtaganden.

Arbetspolicy

  • Kvaliteten på arbetsmiljön för personalen skall ligga på en hög nivå, så att människan, vår viktigaste resurs, trivs och fungerar väl i sitt arbete och kan erbjudas en stimulerande arbetsmiljö både i egna lokaler och ute på projekt.
  • Arbetsmiljön skall vara säker och utvecklande samtidigt som den ska vara möjlig att påverka för den enskilde och baseras på framtagen jämställdhetsplan.
  • Vårt förebyggande arbete med riskanalyser enligt BAS P & U (planering & utförande) i kombination med hög kunskapsnivå och personligt ansvar hos varje medarbetare skapar trygghet på våra arbetsplatser.
  • Vi har genom SAM gått igenom verksamheten och inventerat samt identifierat de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla riskerna bedöms utefter allvarlighetsgrad.
  • Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i vår verksamhetsplanering. Resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, information och utbildning i dessa frågor ska finnas tillgängliga på varje nivå i vårt företag.
  • Vi skall verka för en sund arbetsmiljö, omfattande psykisk, social och fysisk miljö för samtliga medarbetare och samarbetspartners.
  • Vi skall verka för att kränkande/särbehandlande handlingar inte förekommer på arbetsplatsen.